ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Населено място: 

гр. Габрово

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Област в която е длъжността: 

Деловодство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Старши специалист” в регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Създава, обработва и съхранява документи, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация в пълно съответствие с изискванията на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) и Ръководство за организация на документалната сигурност в Българската армия. Прецизно обработва входящата и изходяща кореспонденция. Води отчета на класифицирани и некласифицирани документи. Раздава материали, съдържащи класифицирана информация и следи за тяхното използване, връщане и съхранение.

Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата ѝ от нерегламентиран достъп.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми „Word”, таблични програми Exel” и програми за работа с база данни.  

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 780-835 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО –% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определя със заповед на министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие II степен - Габрово: 5300, гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Русе) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9.Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

10. Разяснение на субекта за данни (по образец);

11. Разрешително за достъп до класифицирана информация (при наличие).

12. Снимки с размер 4.5 см на 3.5 см – 3 броя.

 

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“ при равни други условия е предимство.

 

Преминат курс „Начална военна подготовка” при равни други условия е предимство.

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

 

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

 

Всички кандидати, ще бъдат уведомени по e-mail/телефон за резултатите.

 

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен - Габрово на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А, тел. 066/805531 и vo-gabrovo@comd.bg.

от 08.30-12.00 и от 12.30-16.30 часа.

 

За допълнителна информация:

- подполковник Кристиян Гранджан – 066/805410

- ц.сл. Малина Васкова – 0888 210283, 066/800257

- vo-gabrovo@comd.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява