ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Населено място: 

гр. Габрово

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Област в която е длъжността: 

Деловодство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Старши специалист” в регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Работа по обработването на документи в пълно съответствие с изискванията на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) и Ръководство за организация на документалната сигурност в Българската армия.

Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължения стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхранението на класифицирана информация, както и защитата и от нерегламентиран достъп. Да може да работи с програмно-техническите средства за автоматизация на управлението в регистратурата.

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

Преминат курс „Начална военна подготовка” при равни други условия е предимство.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми „Word”, таблични програми Exel” и програми за работа с база данни.  

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение960 - 990 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определя със заповед на министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Регистратура за класифицирана информация на Военно окръжие II степен - Габрово: 5300, гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Русе) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9.Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

10. Разяснение на субекта за данни (по образец);

11. Разрешително за достъп до класифицирана информация (при наличие).

12. Снимки с размер 4.5 см на 3.5 см – 3 броя.

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Подборът ще бъде направен по документи!

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Всички кандидати, ще бъдат уведомени по e-mail/телефон за резултатите.

 

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен - Габрово на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А, тел. 066/805531.от 08.30-12.00 и от 12.30-16.30 часа.

За допълнителна информация:

- подполковник  Георги Георгиев – 066/805410

- ц.сл. Малина Васкова – 0888 210283, 066/800257

- vo-gabrovo@comd.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява