ЦВо - Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Населено място: 

гр. Габрово

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/07/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява задачи, свързани с комплектуването на Военно окръжие ІІ степен – Габрово с личен състав. Организира и провежда всички дейности по работата за адаптация на освободените от военна служба военнослужещи. Извършва информационно-рекламна дейност във връзка с набирането на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв, срочна служба в доброволния резерв и набиране на кандидати за курсанти и студенти във висшите военни училища в зоната на отговорност на военното окръжие. Подготовка на гражданите на Р. България от десети и единадесети клас на средните училища, свързана с отбраната на страната. Публична информация за дейността на военното окръжие.

Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължения стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата и от нерегламентиран достъп.

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) ипрограми за работа с база данни.

Професионален опит: да е заемал сходна длъжност 1 (една) година.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 1200 - 1380 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – % от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Русе) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец);

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Всички кандидати ще бъдат уведомени по e-mail/телефон за резултатите.

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен - Габрово на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А, тел. 066/805531 от 08.30-12.00 и от 12.30-17-00 часа, по електронна поща на адрес: vo-gabrovo@comd.bgкакто и чрез Системата за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие II степен – Габрово.

За допълнителна информация:

-  подполковник Георги Георгиев – 066/805410

-  капитан Николай Николов – 0882552015

- vo-gabrovo@comd.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява