ЦВО - Военно окръжие II степен – Хасково

Населено място: 

гр. Хасково

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие II степен – Хасково

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт - по заместване

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/07/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Води военния отчет на българските граждани офицери от резерва, сключилите договори за служба в доброволния резерв в областта, поддържа и актуализира електронни, картотечни и документални регистри по отчета на ресурсите от резерва, предлага за даване на мобилизационно назначение и за отсрочване на ресурси от резерва.

Ниво на достъп до класифицирана информация (РДКИ) – Поверително”. Притежаване на валидно РДКИ ниво Поверително”е предимство.

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Допълнителни изисквания – Умения за работа с офис пакет на „Windows” и „Microsoft Office”

Основно месечно възнаграждение – 1380,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

 - за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж на същата или със сходен характер длъжност;

 - за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

 - пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

 - порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

гр. Хасково, ул. „Ком” № 3. /Военно окръжие II степен – Хасково/

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора) – по образец на работодателя;

2. Автобиография (CV);

3. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерството на отбраната) – издава се от военното окръжие;

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал;

5. Медицинско удостоверение за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал;

6. Заверено копие от документ за завършено образование;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс);

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни) – по образец на работодателя.

Всички документи се представят и в оригинал за сверяване, а копията се заверяват от кандидата с подпис и три имена.

Само одобрения кандидат ще бъде информиран!

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен –Хасково на адрес: 6300, гр. Хасково, ул. „Ком” № 3, тел. 038/60 45 50 от 08.30 ч. - 12.00 ч. и от 12.30 ч. - 16.30 ч., или по електронна поща на адрес: has.56.ekspo@abv.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие II степен - Хасково.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

За допълнителна информация:

- подполковник Петър Петков – 038/60 45 50; 0882 49 13 29;

email: stamov.1970@abv.bg

 

- ц. сл. Светослав Василев – 038 60 45 50; 0887 56 28 74;

email: svetoslavvasilev308@gmail.com

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява