ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Кърджали

Населено място: 

гр. Кърджали

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Кърджали

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Старши специалист” в Регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/01/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дейности по: Отчитане, приемане, използване, разпределяне, раздаване, събиране и съхранение на материалите (носители) съдържащи класифицирана и некласифицирана информация в това число криптографските средства и всички технически носители (СD, DVD, HDD, FDD, Flash drive и други) в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на ЗЗКИ (ППЗЗКИ).

Наличие на достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ се счита за предимство. При липса на такъв длъжността ще бъде заета след приключване на проучването за достъп до класифицирана информация.

Необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel), Документооборот и готови програмни продукти.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за постъпване на работа /до началника на Военно окръжие І степен – Пловдив, чрез началника на Военно окръжие II степен - Кърджали /;

2. Автобиография (CV);

3. Свидетелство за съдимост ; (издава се служебно)

4. Медицинско свидетелство;

5. Копия от Дипломи (документи) за образование;

6. Копия от документи за квалификация;

7. Съгласие за обработка на лични данни (по образец);

8. Копие на Трудова книжка/документи удостоверяващи трудовия стаж;

9. Копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително” - /при наличие на такова/.

Длъжността ще се изпълнява във Военно окръжие II степен – Кърджали, град. Кърджали,  ул. „Хвойна” № 5, тел. 0361/6-53-18;

 

email: vo-kardjali@comd.bg

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен-Kърджали  на адрес: гр. Кърджали, ул. „Хвойна” № 5.

За допълнителна информация - Военно окръжие ІІ степен - Кърджали:

тел. 0361/6-53-18

-  майор Златко БЕЛЕВ.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява