ЦВО - Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

Населено място: 

гр. Ловеч

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/06/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

        Длъжността ,,Експерт” в „Офиси за военен отчет в общини” – Луковит и Угърчин в сектор ,,Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие ІІ степенЛовеч осигурява водене на военния отчет на ресурсите от доброволния резерв и запаса и набирането на кадри за въоръжените сили в офисите за военен отчет в общините. Подпомага дейностите на военното окръжие, чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни, проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с мисията, функциите и задачите на военното окръжие. Планира дейностите по оповестяването и доставянето на възложените от Военно окръжие ІІ степен – Ловеч ресурси с мобилизационно назначение във военните формирования. Осъществява дейности по административното обслужване на български граждани и юридически лица.

     Длъжността е на постоянен трудов договор.

        Изисквания за длъжността:

Разрешително за достъп до класифицирана информация (РДКИ):

До ниво „Поверително” – включително (ако кандидата за заемане на длъжността не притежава РДКИ същият трябва да отговаря на изискванията на чл.40, 41 и 42 от ЗЗКИ, назначаването ще се извърши след издаване на РДКИ от ДАНС, притежаването на валидно РДКИ до ниво „Поверително” включително или по-високо е предимство).

        Компютърна грамотност:

        Да може да работа с MS Windows, MS Office и с готови програмни продукти, както и да притежава умения за работа с Интернет.

Категория труд:

ІІІ-та

Основно месечно възнаграждение:

Съгласно длъжността.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – допълнителен % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

       Луковит и Угърчин

Документи за постъпване на работа:

            1.Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Плевен).

            2.Автобиография (CV) с актуална снимка.

            3. Свидетелство за съдимост.

            4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал (само в случай на оставане от служителя/работника без работа за повече от 3 месеца);.

            5. Документ от Районния психодиспансер,  удостоверяващ психическото

здраве.

 6.Копие на дипломи за завършено образование, квалификации и курсове.

            7. Копие на документ за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

            8. Разрешително за достъп до класифицирана информация (ако има такова).

            9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

 10. Представяне на копие на документ/и, удостоверяващи компютърна грамотност съгласно изискванията за длъжността.

           11. Съгласие за обработка на личните данни.

           12. Разяснение на субекта за данни.

           13. Декларация, че няма друго гражданство, освен българско.

           14. Декларация по чл. 107a, ал. 1 от Кодекса на труда.

           15. Декларация  от  кандидата,  че  срещу  него  няма  образувано

наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

          Документите се подават в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие ІІ степен – Ловеч, на адрес: 5500, гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 33, тел. 068/603 973.

          Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

За допълнителна информация - тел: 0882 486 270 – подп. Костов и

тел: 0887 085 917 - цивилен служител Цветелина Христова.

         - e-mail: vo-lovech@comd.bg

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява