ЦВО Военно окръжие ІІ степен - Разград

Населено място: 

гр. Разград

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Разград

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Носене на оперативно дежурство, включващо дейности по оповестяването на личния състав на Военно окръжие ІІ степен – Разград при привеждане в по-високи степени на бойна готовност, осигуряване на въоръжена охрана на административната сграда и района на военното окръжие, защита на имуществото от противоправни посегателства и осъществяване на пропускателен режим в охранявания обект.

Основни изисквания:                   

Образование: средно

Професионален опит: не се изисква

Компютърна грамотност: не се изисква.

Ниво на достъп до класифицирана информация: „Поверително”.

Преминат курс: „Безопасно боравене с огнестрелно оръжие”.

Други изисквания за длъжността: Лоялност, комуникативност, изпълнителност, бдителност, инициативност, издръжливост.

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация е предимство.

Преминат курс „Начална военна подготовка е предимство.

         Категория труд: ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение: 873 лв. /Съгласно МЗ №ОХ-666/12.07.2022г./

Срок на договора: 31.12.2022 г.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

за работа в МО – % от заплатата за длъжност;

пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната; 

 

Място за изпълнение на длъжността:

Сграда на Военно окръжие ІІ степен – Разград, находяща се в гр. Разград, бул. „Априлско въстание” № 19;

 

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление/молба за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Русе) – по образец, с посочен актуален телефон и е-mailадрес за кореспонденция;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Копие на диплома за завършено образование;

4. Копие на трудова книжка – за удостоверяване на трудовия опит на кандидата;

5. Копие на свидетелство/удостоверение за придобита допълнителна квалификация (при наличие);

6. Копие на „Разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси“ (при наличие) или документ удостоверяващ преминат курс по „Безопасно боравене с огнестрелно оръжие“;

7. Копие на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация (при наличие);

8. Копие на удостоверение за преминат курс „Начална военна подготовка” (при наличие).

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Всички кандидати, ще бъдат уведомени по e-mail/телефон за резултатите.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен – Разград

на адрес:гр. Разград, ул. „Априлско въстание” №19

от 08.30 ч. - 12.00 ч.  и от 12.30 ч. - 16.30 ч.

 

За допълнителна информация: тел. 084/62-26-86; 0882552011

Лице за контакт: майор Пламена Николова

        Ел.поща: vo-razgrad@comd.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява