ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Силистра

Населено място: 

гр. Силистра

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Силистра

Област в която е длъжността: 

Деловодство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Старши специалист“ в регистратура за класифицирана информация във Военно окръжие II степен – Силистра

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Създава, обработва и съхранява документи, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация в пълно съответствие с изискванията на нормативните документи. Прецизно обработва входящата и изходяща кореспонденция. Води отчета на класифицирани и некласифицирани документи. Раздава материали, съдържащи класифицирана информация и следи за тяхното използване, връщане и съхранение. Отговаря за осигуряването на физическа и документална сигурност на класифицираната информациявъв Военно окръжие II степен – Силистра.Участва в подготовката за сдаване в архив на документите и материалите с историческо, практическо и справочно значение.

Познаване на: Закон за защита на класифицираната информация, Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закон за резерва на въоръжените сили на Република България, Правилник за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Наредба за военния отчет на българските граждани и техника за мирно и военно време и Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили, Закон за защита на личните данни и Кодекс на труда.

Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата ѝ от нерегламентиран достъп.

Компютърна грамотност – много добри умения за работа с програми от пакета MS Officeпрограма за електронни таблици (Excel), текстообработваща програма (Word) и други програми за работа с бази данни.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение: 780 - 835 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната; 

Място за изпълнение на длъжността:

- гр. Силистра, ул. „Г. С. Раковски”№ 16;

Документи за участие в конкурса:

1. Заявление/молба за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Русе) – по образец, с посочен актуален телефон, е-mail и адрес за кореспонденция;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

4. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, военна книжка);

5. Копие на свидетелство/удостоверение за придобита допълнителна квалификация (при наличие);

6. Копие на документ за компютърна грамотност (при наличие);

7. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация или служебна бележка, че е започнала процедура по проучване на лицето за достъп до класифицирана информация (при наличие);

8. Копие на удостоверение за преминат курс „Начална военна подготовка” (при наличие);

9. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно;

10. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

 

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация е предимство.

 

Преминат курс „Начална военна подготовка е предимство.

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала и подписани от кандидата.

 

Одобрените кандидати, ще бъдат уведомени по e-mail/телефон за резултатите.

 

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“.

 

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен – Силистра:

адрес: 7500, гр. Силистра, ул. „Г. С. Раковски“16,

e-mail: vo-silistra@comd.bg

 

Лице за контакт:

-  подполковник Ивайло Александров – тел. 086 833 257; 0882 90 88 70.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява