ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Сливен

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Сливен

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/12/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дежурство на смени по месечен график. Пряко работи с наличните комуникационни средства. Осигурява пропускателен режим и осъществява въоръжена охрана и пожарна безопасност на административната сграда на военното окръжие и на съхраняваните в нея отбранителни продукти, документи, както и контрол на достъпа до зоните за сигурност.

Ниво на достъп до класифицирана информация(РДКИ) – „Поверително”.

Притежаването на валидно РДКИ ниво „Поверително” е предимство..

Професионален опит не се изисква.

    Категория труд – трета.

    Допълнителни изисквания – да притежава валидно „Удостоверение за завършен курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие”.

    Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение710,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора) – по образец.

2. Автобиография (CV).

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверено копие от документ за завършено образование.

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Снимка с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

    Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

    Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

    Договорът за посочената длъжност е срочен – до 31.12.2022 г.

                    Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен – Сливен,  на адрес: 8800, гр. Сливен, бул. „Генерал  Скобелев”  № 4,  тел. 044/62 33 11.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

            За допълнителна информация:

             -  подполковник Иван Иванов – тел.044/62 33 11; 0887 83 90 80;

             - цивилен служител Десислава Йорданова – тел. 0889043345.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява