ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Велико Търново

Населено място: 

гр. Велико Търново

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Велико Търново

Област в която е длъжността: 

Деловодство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Завеждащ регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/07/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Работа по обработването на документи в пълно съответствие с изискванията на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) и Ръководство за организация на документалната сигурност в Българската армия.

Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължения стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхранението на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп. Да може да работи с програмно-техническите средства за автоматизация на управлението в регистратурата.

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

Преминат курс „Начална военна подготовка” при равни други условия е предимство.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми „Word”, таблични програми Excel” и програми за работа с база данни.  

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 1040 - 1070 лева.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – % от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определя със заповед на министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Регистратура за класифицирана информация на Военно окръжие II степен – Велико Търново: 5000, гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски” № 42, А.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Русе) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9.Разрешително за достъп до класифицирана информация (при наличие).

10. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

 

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите по e-mail/телефон.

Подборът ще бъде направен по документи!

 

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен – Велико Търново на адрес: 5000, гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски” № 42, А, тел. 062/620400 от 08.30-12.00 часа и от 12.30-16.30 часа.

 

Документите могат да бъдат подадени и по e-mail на адрес vo-velikotarnovo@comd.bg , както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, получател: Военно окръжие II степен –Велико Търново.

 

За допълнителна информация:

-  подполковник Веселин Тинков – 062/620400

- Теменужка Атанасова – 0888668390;  062/620400

- vo-velikotarnovo@comd.bg

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява