ЦВО Военно окръжие ІІ степен - Враца

Населено място: 

гр. Враца

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Враца

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Оперативен дежурен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/10/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е по допълнително разписание на длъжностите и е до 31.12.2022г. Тя е свързана с въоръжена охрана и контрол на достъпа до сградата на Военно окръжие II степен - Враца, както и оповестяване на личния състав при привеждане в по-високи степени на бойна готовност.

        Изисквания за длъжността:

        Образователна степен: Средно образование

   Разрешение за достъп до класифицирана информация (РДКИ):

До ниво „Поверително” – включително (ако кандидата за заемане на длъжността не притежава РДКИ същият трябва да отговаря на изискванията на чл.40, 41 и 42 от ЗЗКИ, назначаването ще се извърши след издаване на РДКИ от ДАНС, притежаването на валидно РДКИ до ниво „Поверително” е предимство)

        Допълнително необходима квалификация:

- да притежава валидно разрешение за носене и съхранение на стрелково оръжие;

- да притежава докуменет за преминат курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

        Компютърна грамотност:

        Не се изисква

        Категория труд:

ІІІ-та.

Работата се изпълнява на смени, включващи дневен и нощен труд.

 

Основно месечно възнаграждение:

Съгласно длъжността

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – допълнителен % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната. 

 

Място за изпълнение на длъжността:

        Военно окръжие ІІ степен – град Враца, ул. „Алеко Константинов” №10.

Необходими документи за кандидадстване за заемане на длъжността:

            1.    Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Плевен).

            2.    Автобиография (CV) с актуална снимка.

            3. Свидетелство за съдимост.

           4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал (само в случай на оставане от служителя/работника без работа за повече от 3 месеца).

            5. Документ от Районния психодиспансер,  удостоверяващ психическотоздраве.

6.    Копие на дипломи за завършено образование, квалификации и курсове.

            7. Копие на документ за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

            8. Разрешително за достъп до класифицирана информация (ако има такова).

            9. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

           10. Документ за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси, съгласно изискванията за длъжността.

           11. Съгласие за обработка на личните данни.

           12. Разяснение на субекта за данни.

           13. Декларация, че няма друго гражданство, освен българско.

           14. Декларация по чл. 107a, ал. 1 от Кодекса на труда.

           15. Декларация  от  кандидата,  че  срещу  него  няма  образувано

наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

          Документите се подават (по пощата, куриер или лично) в регистратурата за класифицирана информация на Военно окръжие ІІ степен – град Враца – 3000, ул. „Алеко Константинов”№ 10 и ел. адрес: vo-vratsa@comd.bg.

          Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

          За допълнителна информация - тел: (092)624044. – майор Владова. 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява