ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Ямбол

Населено място: 

гр. Ямбол

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Ямбол

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Експерт”

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря за разработването и развитието на локалния потребителски сегмент на КИС „ЩИТ” във военното окръжие, неговата изправност, техническо поддържане, правилна експлоатация и защита на информационните и комуникационни ресурси.

Работи с криптографската апаратура.

Компютърна грамотност – работа с автоматизирани информационни системи, Microsoft офис пакет.

Професионален опит:1 (една) година по специалноста.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – от 970 лв.до 1 126 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година на еднаква или сходна длъжност;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Основно работно място: Военно окръжие II степен – Ямбол на адрес: 8600, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за постъпване на работа до началника на Военно окръжие Істепен – Стара Загора.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

4. Копия на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс), ако длъжността изисква специални квалификации и умения.

5. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, военна книжка).

6. Свидетелство за съдимост (издава се служебно).

7.Медицинско свидетелство за работа от личния лекар, оригинал.

8. Копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително” и по-високо (при наличие).

9. Документ, удостоверяващ психическото здраве.

10.Съгласие за обработка на лични данни (по образец).

11.

Разяснение на субекта за данни (по образец).

Място за подаване на документите за участие:

Документите се подават във Военно окръжие II степен – Ямбол на адрес: 8600, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 всеки работен ден от 09.00 – 12.00 часа и от 12.30 – 16.30 часа, тел. 046/66-16-99 и vo-yambol@comd.bg.

За допълнителна информация:

Подполковник Иван Бъчваров – 046/66-16-98, 0887 523380.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява