ЦВО - Военно окръжие ІІ степен - Ямбол

Населено място: 

гр. Ямбол

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Ямбол

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Оперативен дежурен“ на срочен трудов договор до 31.12.2023 г.

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/09/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

1.Отговаря за оповестяването на личния състав от Военно окръжие ІІ степен – Ямбол при привеждане в по-висока степен на бойна готовност, охраната и наличността на стрелковото оръжие и бойните припаси, намиращи се на съхранение в дежурната стая на военното окръжие, пожарната безопасност, както и за физическата сигурност на класифицираната информация и имуществата съхранявани в сградата на военното окръжие.

2.Да притежава валидно Удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие” или „Разрешение за носене, употреба и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси”, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взвривните вещества и пиротехническите изделия.

Компютърна грамотност – не се изисква.

Професионален опит:не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Кандидата да има.

Основно месечно възнаграждение – минимална работна заплата за страната.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година на сходна длъжност;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната.

 

Място за изпълнение на длъжността:

Основно работно място: Военно окръжие II степен – Ямбол на адрес: 8600, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11.

 

Документи за постъпване на работа:

1.Заявление за постъпване на работа до началника на Военно окръжие Істепен – Стара Загора.

2.Автобиография (CV) с актуална снимка.

3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

4.Копия на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс), ако длъжността изисква специални квалификации и умения.

5.Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, военна книжка).

6.Свидетелство за съдимост (издава се служебно).

7.Медицинско свидетелство за работа от личния лекар, оригинал.

8.Копие от валидно разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително” и по-високо (при наличие).

9.Документ, удостоверяващ психическото здраве.

10.

Съгласие за обработка на лични данни (по образец).

11.

Разяснение на субекта за данни (по образец).

 

Място за подаване на документите за участие:

Документите се подават във Военно окръжие II степен – Ямбол на адрес: 8600, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 всеки работен ден от 09.00 – 12.00 часа и от 12.30 – 16.30 часа, тел. 046/66-16-99 и vo-yambol@comd.bg.

За допълнителна информация:

Подполковник Иван Бъчваров – 046/66-16-98, 0887 523380

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява