ЦВО за Военно окръжие І степен - Русе

Населено място: 

гр. Русе

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - Русе

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

старши специалист в регистратура за класифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/09/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Работа по обработването на документи в пълно съответствие с изискванията на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) и Ръководство за организация на документалната сигурност в Българската армия.

Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължения стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхранението на класифицирана информация, както и защитата и от нерегламентиран достъп. Да може да работи с програмно-техническите средства за автоматизация на управлението в регистратурата.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми „Word”, таблични програми Excel” и програми за работа с база данни.  

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение690 - 726 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определя със заповед на министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Регистратура за класифицирана информация на Военно окръжие Iстепен - Русе: гр. Русе, 7000, ул.”Княжеска” № 8.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Русе) – по образец.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

4. Копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс), ако длъжността изисква специални квалификации и умения.

5. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, военна книжка).

6. Свидетелство за съдимост (издава се служебно).

7. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал.

8. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве.

9. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация или служебна бележка, че е започнала процедура по проучване на лицето за достъп до класифицирана информация.

10. Съгласие за обработка на лични данни (по образец).

11. Разяснение на субекта за данни (по образец).

 

Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

 

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

 

Кандидатите да не са придобили и/или упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възрастпри условията на чл. 68 и чл. 69 отКодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

 

Всички документи се представят в оригинал за сверяване, а копията се заверяват от кандидата с подпис и три имена.

 

Документи се подават във Военно окръжие І степен – Русе на адрес:

гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8 - от 08.30-12.00 и от 12.30-16.30

e-mail: vo-ruse@comd.bg

 

За допълнителна информация: тел. 082/83-48-17

Лице за контакт : майор Пламен Йосифов

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява