ЦВО за Военно окръжие І степен - София

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - София

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт в офис за военен отчет в райони/общини

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/05/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря за военния отчет на ресурсите от резерва, оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структури и за провеждане на информационно – рекламна  дейност и изпълнение на дейностите по набиране на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв, курсанти за обучение във висшите военни училища и кандидати за обучение в курсове за начална и специална военна подготовка в зоната на отговорност. Участва в дейността по подготовката на гражданите на Република България в девети и десети клас за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на ВС.

Компютърна грамотност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”, “MicrosoftOffice”, с използване на интернет и специализиран софтуер.

Професионален опит: не се изисква

Категория труд - ІІІ-та

Кандидатът да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение – 885-979 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

– за трудов стаж и професионален опит – %  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

– за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

– пари за представително облекло – съгласно министерската заповед за календарната година;

 порционни пари – съгласно чл. 298, ал. 1 от ЗОВСРБ.

Място за изпълнение на длъжността:

Работно място: Офис за военен отчет в общини „Пирдоп, Антон и Копривщица“ в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” във Военно окръжие I степен – София.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие I степен – София) – попълва се на място;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

6. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

7. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

9. Декларация по чл. 107a, ал. 1 от Кодекса на труда.

10. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и че няма друго гражданство, освен българско (по образец).

 Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

С предимство ще се разглеждат кандидатите имащи опит по отчет на човешки ресурси и ресурси от запаса.

Документи се подават във Военно окръжие І степен - София на адрес: 1113, гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 2, тел. 02/92 23 829, e-mail: vo-sofia@comd.bg.

За допълнителна информация: Анна Тагарева– 02/92 23 829.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява