ЦВО за Военно окръжие І степен - Стара Загора

Населено място: 

гр. Стара Загора

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие І степен - Стара Загора

Област в която е длъжността: 

Изпълнителска длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Старши специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

20/09/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дейности по осигуряване на регистратурата за класифицирана информация и конкретни дейности по обработване, отпечатване и предоставяне на документи, съдържащи класифицирана и некласифицирана информация на изпълнителите от военното окръжие, съгласно изискванията на регламентиращите документи.

- Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

- Компютърна грамотност – умения за работа с текстообработващи и таблични програми, “Word”, ”Excel”.

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 729,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка прослужена година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

-  порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

- Военно окръжие Iстепен – Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55;

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие І степен –Стара Загора на адрес: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” № 55, от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрения кандидат ще бъде информиран!

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

За допълнителна информация:

- майор Димитър Топалски – 0887 523250

-vo-starazagora@comd.bg.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява