ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Добрич

Населено място: 

гр. Добрич

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Добрич

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/02/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дейностите по документалното обслужване на личния състав на военното окръжие и дейностите по социална адаптация на военнослужещите при освобождаване от военна служба.

Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”,Microsoft Office”, с използване на интернет и специализиран софтуер.

Професионален опит:Препоръчителен е административен опит – работа с документи и личен състав.

Категория труд - трета.

Кандидатът да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение – 890 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно и се определят със заповед на министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие ІІ степен – Добрич, 9300, гр.Добрич, бул.„Добруджа” №4.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Варна чрез началника на Военно окръжие ІІ степен - Добрич) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Медицинско удостоверение за работа издадено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал;

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

6. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

7. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

10. Копие на разрешение за достъп до класифицирна информация или служебна бележка, че е започнала процедура по проучването на лицето за достъп до класифицирана информация(при наличие);

11. Притежаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително” е предимство.

12. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен – Добрич на адрес: 9300, гр.Добрич, бул. „Добруджа” № 4., ет. 4, тел. 058/664764,e-mail: vo-dobrich@comd.bg

За допълнителна информация:

- капитан ІІ ранг Бисер Бонев 0884332760, цивилен служител Красимир Христов – тел. 0882 552 019

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява