ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Населено място: 

гр. Габрово

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Габрово

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/09/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря  за организирането и воденето на военния отчет на гражданите и техниката в област Габрово, отчета на ресурсите от резерва и запаса за мирно и военно време. Планира, организира и провежда мероприятия по подготовката и провеждането на мобилизацията на територията на област Габрово. Административно обслужване на граждани.

Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) и програми за работа с база данни.

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 885 - 979 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари – определят се със заповед на Министъра на отбраната.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Русе) – по образец.

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.

4. Копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс), ако длъжността изисква специални квалификации и умения.

5. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, военна книжка).

6. Свидетелство за съдимост (издава се служебно).

7. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал.

8. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве.

9. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация или служебна бележка, че е започнала процедура по проучване на лицето за достъп до класифицирана информация.

10. Снимки с размер 4,5 см. на 3,5 см. – 3 бр.

11. Съгласие за обработка на лични данни (по образец).

12. Разяснение на субекта за данни (по образец).

 

Кандидатите да не са придобили и/или упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възрастпри условията на чл. 68 и чл. 69 отКодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

 

Всички документи се представят в оригинал за сверяване, а копията се заверяват от кандидата с подпис и три имена.

 

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.

 

Документи се подават във Военно окръжие ІІ степен - Габрово на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 1А, тел. 066/805531.

- e-mail: vo-gabrovo@comd.bg

Място за изпълнение на длъжността: 

Основно работно място: гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански „ 1А

За допълнителна информация:

-  подполковник Кристиян Гранджан – 066/805410

- ц.сл. Малина Васкова – 0888 210283, 066/800257

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява