ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Хасково

Населено място: 

гр. Свиленград

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Хасково

Област в която е длъжността: 

Отбрана, Експертна длъжност с аналитични и контролни функции

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт в офис за военен отчет в общини Свиленград, Ивайловград, Любимец

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/10/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Отговаря  за организирането и воденето на военния отчет на гражданите и техниката в офисите за военен отчет в общини Свиленград, Ивайловград и Любимец, отчета на ресурсите от резерва и запаса за мирно и военно време. Планира, организира и провежда мероприятия по подготовката и провеждането на мобилизацията в общините. Осъществява взаимодействие с общинската администрация, военно родолюбиви съюзи и организации и други териториални органи. Административно обслужване на граждани. Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп. Валидно разрешително за достъп до класифицирана информация при равни други условия е предимство.

- Преминат курс „Начална военна подготовкапри равни други условия е предимство.

- Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

- Компютърна грамотност – необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel) и програми за работа с база данни.

Професионален опит: не се изисква.

Категория труд - ІІІ-та.

Основно месечно възнаграждение – 890 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

-  порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

- офис за военен отчет в община Свиленград, бул. „България” № 32 - три дни от седмицата;

- офис за водене на военен отчет в община Ивайловград, ул. “Георги Димитров” № 49 - един ден от седмицата;

- офис за водене на военен отчет в община Любимец, ул. “Републиканска” № 2 - един ден от седмицата.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие ІI степен – Хасково) – по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Свидетелство за съдимост (издава се от военното окръжие);

4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

5. Документ от Районния психодиспансер, удостоверяващ психическото здраве;

6. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).

8. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни (по образец).

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с текст: „Вярно с оригинала” и подписани от кандидата.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен –Хасково на адрес: 6300, гр. Хасково, ул. „Ком” № 3, тел. 038/60 45 50 от 08.30 ч. - 12.00 ч. и от 12.30 ч. - 16.30 ч.

Длъжносттa ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително”.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Само одобрения кандидат ще бъде информиран!

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

За допълнителна информация:

- подполковник Петър Петков – 038/60 45 50

- ц. сл. Светослав Василев – 0887 56 28 74, 038 60 45 50

-vo-haskovo@comd.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява