ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Кърджали

Населено място: 

гр. Момчилград

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Кърджали

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Сигурност и отбрана; Технически науки; Природни науки, математика и информатика; Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки; Педагогически науки.

Минимална образователна степен:  Бакалавър

Наименование на длъжността:  Експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 21.01.2021 г.

Описание и основни изисквания за длъжността:

Изпълнява дейности по водене на военния отчет в мирно и военно време, комплектуване на въоръжените сили с личен състав в мирно и военно време, подготовка на българските граждани за отбраната на страната, административно обслужване и предоставяне на услуги на български граждани.

Организира и провежда в общините всички дейности, относно набирането на кандидати за военна служба, служба в доброволния резерв,  на курсанти за обучение във висшите военно-учебни заведения, начална и/или специална военна подготовка, подготовката на гражданите в средните училища.

Необходими са умения за работа с текстообработващи програми (Word), таблични програми (Excel), интернет и специализиран софтуер.

Ниво на достъп до класифицирана информация: „Поверително“ (наличието на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация е предимство).

Основно месечно възнаграждение – 890 лева.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

· за трудов стаж и професионален опит – 1% върху основното месечно възнаграждение – за всяка година;

· за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

· пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на министъра на отбраната;

· порционни пари – определят се със заповед на министъра на отбраната.

 

Място за изпълнение на длъжността:

Офис за военен отчет в Община Момчилград и Офис за военен отчет в Община Крумовград, по месечен график.

        

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие Iстепен - Пловдив чрез началника на Военно окръжие ІІ степен – Кърджали) - по образец;

2. Автобиография (CV) с актуална снимка;

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Медицинско удостоверение за работа издадено от Областна психиатрична болница (Областен диспансер за психични заболявания) - оригинал;

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

6. Заверено копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс);

7. Заверено копие на трудова книжка или друг документ за трудов стаж;

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) - издава се служебно;

9. Съгласие за предоставяне и обработване на лични данни /към чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД/;

10. Копие на Разрешение за достъп до класифицирана информация или служебна бележка, че е започнала процедура по проучването на лицето за достъп до класифицирана информация (при наличие).

Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”. 

         Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен -Кърджали на адрес: гр. Кърджали, 6600, ул. „Хвойна” No 5;

        

         За допълнителна информация - Военно окръжие ІІ степен-Кърджали:

         тел. 0882 55 20 07,  e-mail: vo-kardjali@comd.bg

- майор Златко Белев – тел. 0889329525

             - цивилен служител Живко Стоянов.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява