ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Сливен

Населено място: 

гр. Сливен

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Сливен

Област в която е длъжността: 

Експертна длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт в офиси за военен отчет в община Нова Загора и община Твърдица

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/09/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Води военния отчет на ресурсите от резерва от община Нова Загора и община Твърдица и извършва дейности по оповестяването на ресурсите от запаса и доставянето им до пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структури. Осъществява взаимодействие с общинската администрация, военно родолюбиви съюзи и организации и други териториални органи. Извършва административно обслужване на гражданите от община Нова Загора и община Твърдица. Длъжността изисква при изпълнение на служебните задължение стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и защитата й от нерегламентиран достъп.

Компютърна грамотност – владеене и използване на компютърна техника в рамките на „Windows, “MicrosoftOffice”, програми за работа с база данни.

Професионален опит:2 (две) години.

    Категория труд – трета.

    Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възрастпри условията на чл. 68 отКодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение885,00 – 979,00 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит;

- за работа в МО;

 

- пари за представително облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната.

 

Място за изпълнение на длъжността:

    - офис за военен отчет в община Нова Загора - гр. Нова Загора, ул. „Сан Стефано” № 11;

    - офис за военен отчет в община Твърдица - гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1.

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Стара Загора) – по образец.

2. Автобиография (CV).

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал.

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал.

5. Заверени копия от документи за придобита  образователно -квалификационна степен.

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни).

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Снимка с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3броя.

    Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

                   Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен – Сливен,  на адрес: 8800, гр. Сливен, бул. „Генерал  Скобелев”  № 4,  тел. 044/62 33 11.

         За допълнителна информация:

         -  подполковник Иван Иванов – тел.044/62 33 11; 0887 83 90 80;

         - цивилен служител Десислава Колева – тел. 0889043345.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява