ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Търговище

Населено място: 

гр. Търговище

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Търговище

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически изпълнител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

22/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Извършва техническата обработка на отчетните данни на ресурсите от резерва, комплектоването със запасни и техника-запас на военновременните формирования/структурите, отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация и военния отчет на резервистите и техниката – резерв.

Компютърна грамотност - владеене и използване на компютърна техника в рамките на “Windows”, ”Microsoft Office”, програми за работа с база данни.

Професионален опит: Една година опит на сходна длъжност е предимство.

Категория труд - трета.

Кандидата да не е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

Основно месечно възнаграждение – 650 лв.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки :

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година;

- за работа в МО – 32% от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната;

Място за изпълнение на длъжността:

Военно окръжие ІІ степен – Търговище, 7703, гр. Търговище, кв. „Запад”, ПК 25.

 

Документи за постъпване на работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен – Варна) – по образец;

2. Автобиография (CV);

3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;

4. Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания – оригинал;

5. Заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

6. Заверено копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

8. Свидетелство за съдимост (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната) – издава се служебно.

9. Притежаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително” е предимство.

10. Снимки с размер 4.5 см. на 3.5 см. – 3 броя.

Само одобрените кандидати ще бъдат уведомени.

Документи се подават в регистратурата на Военно окръжие ІІ степен – Търговище на адрес: 7703, гр. Търговище, кв. Запад, пк.25, тел. 060162431,       e-mail:vo-targovishte@comd.bg.

За допълнителна информация:

- подполковник Диян Вълчев – тел. 0887881577;  

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява