ЦВО за Военно окръжие ІІ степен - Враца

Населено място: 

гр. Враца

Структура / в.ф.: 

Военно окръжие ІІ степен - Враца

Област в която е длъжността: 

Техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически изпълнител

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

        Да подпомага дейностите във Военно окръжие ІІ степен – Враца при изготвяне и оформяне на справки, анализи, протоколи и други документи, както  и при приемане на документи на кандидати за курсанти, за военна служба, служба в доброволния резерв, кандидати и за начална и/или специална военна подготовка.Подпомага дейностите по водене отчета на ресурсите от резерва. Подпомага дейността по подготовката на гражданите на Република България в девети и десети клас от средните училища за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на ВС.

        Изисквания за длъжността:

        Образователна степен: Средно образование

   Разрешително за достъп до класифицирана информация (РДКИ):

До ниво „За служебно ползване” – включително.

        Компютърна грамотност:

        Да може да работи с MS Windows, MS Office и с готови програмни продукти, както и да притежава умения за работа с Интернет.

        Кандидата  да  не  е  придобил  и  упражнил  правото  си  на  пенсия  за

осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен

институт.

Категория труд:

ІІІ-та

Основно месечно възнаграждение:

Съгласно длъжността - минималната работна заплата за страната.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:

- за трудов стаж и професионален опит – 1%  върху основното месечно възнаграждение за всяка година професионален опит на сходна длъжност;

- за работа в МО – допълнителен % от заплатата за длъжност;

- пари за облекло – ежегодно се определят със заповед на Министъра на отбраната;

- порционни пари - определят се със заповед на Министъра на отбраната. 

Място за изпълнение на длъжността:

        Военно окръжие ІІ степен – Враца – ул. „Алеко Константинов“ № 10 и офис за военен отчет в община Враца.

Необходими документи за кандидадстване за заемане на длъжността:

            1.    Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военно окръжие І степен - Плевен).

            2.    Автобиография (CV) с актуална снимка.

  3. Свидетелство за съдимост. (за постъпване на работа в структурите на Министерство на отбраната - издава се служебно от ВО-Враца).

            4. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар – оригинал;

            5. Документ от Районния психодиспансер,  удостоверяващ психическото

здраве.

6.    Заверено копие на дипломи за завършено образование, квалификации и курсове.

            7. Заверено копие копие на документ за трудов стаж (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, военна книжка).

            8. Разрешително за достъп до класифицирана информация (ако има такова).

9. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

          10. Декларация по чл. 107a, ал. 1 от Кодекса на труда.

11. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу него няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер и че няма друго гражданство, освен българско (по образец).

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит при воденето на военния отчет на ресурсите от резерва.

           Документите се подават във Военно окръжие ІІ степен – Враца на адрес:  гр. Враца, ул. „Алеко Константинов“ № 10, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер или по е-мейл  на vo-vratsa@comd.bg

Длъжностно лице, приемащо документите:

- цивилен служителГ. Маринова – тел. 092624044

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява