Дърводелец

Населено място: 

8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Структура / в.ф.: 

26030

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Дърводелец

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/10/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Дърводелец в отделение „Поддръжка на сградния фонд“ на инженерно-летищен взвод в ескадрила за летищно-техническо и битово осигуряване

Код за длъжността  

И2-14

Код по НКПД

71152002

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

Дърводелец в отделение „Поддръжка на сградния фонд“ на инженерно-летищен взвод в ескадрила за летищно-техническо и битово осигуряване

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ:

Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – ІІ степен професионална квалификация и/или завършен Х клас.

Придобита специалност от дипломата за завършено образование – специалност от професионално направление – производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло.

Придобита квалификация (професия) по документ за завършено образование, курс или школа – за професия „строителен дърводелец”, „мебелист или дограмаджия”.

Допълнителни професионални умения – не се изисква.

Професионален опит – препоръчително стаж като дърводелец.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.  

Пол – без значение.

2.  

Разрешение за достъп до класифицирана информация – Служебно ползване.

3.  

Във физическо и психическо отношение да е годен да изпълнява функционалните си задължения.

4.  

Да спазва правилника за вътрешния трудов ред.

5. Умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНИДАТСТВАНЕ

1. Заявление до командира на военно формирование 26030-Безмер

2. CV (Автобиография).

3. Копие на диплома са средно (висше) образование заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на курсове и квалификации свързани със специалността заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на лична карта заверена от кандидата с подпис и трите имена, като бъде записано, че копието ще се ползва единствено и само за кандидатстване за работа.

6. Копие на трудова книжка заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ удостоверяващ трудов стаж.

7. Копие на военна книжка (при наличие) заверена от кандидата с подпис и трите имена.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Във военно формирование 26030-Безмер или по пощата на адрес 8637, с.Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол – в.ф. 26030

ФОРМИРАНЕ НА ЗАПЛАТАТА

1. Основно трудово месечно възнаграждение

2. 32% за работа в МО

3. 1% за всяка прослужена година

4. 120 лв. порцион за храна

5. годишно пари за облекло.

НАЗНАЧАВАНЕ

1. След провеждане на подбор по документи от комисия и работодателя.

2. Трудов договор ще се сключи със срок на изпитване 3 (три) месеца.

3. Лицето ще постъпи на работа след проучване и издаване на достъп до класифицирана информация.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

Майор Румен Радулов-началник на отделение „Личен състав и административно-правно обслужване“

Тел.046 666 906 вътр. 47010

e-mail: vf26030bezmer@gmail.com

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява