Експерт 44200

Населено място: 

Стара Загора

Структура / в.ф.: 

44200

Област в която е длъжността: 

Изпълнителска

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

„Експерт” в Регистратура за класифицирана и некласифицирана информация

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/05/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Организира и води документо оборота във формированието, следи за движението на входящата и изходящата кореспонденция.

Изпълнява дейности по отчитане наличността, движението и съхранението на материали съдържащи класифицирана и неклесифицирана информация.

Защитава класифицираната информация от нерагламентиран достъп.

Води документооборота във формированието

 Изисквания към кандидатите:

        - Да са завършили висше образование с образователно квалификационна степен „Бакалавър”.

- Да са преминали обучение по „Информационни системи и технологии”.

- Да са изпълнявали административни длъжности.

   Възнаграждение: 1. Основно месечно възнаграждение за длъжността - 885,00 лв.

                                    2. Допълнителни възнаграждения - Порционни пари, пари за облекло и добавка за работа в системата на министерство на отбраната.

Трудов договор със срок на изпитване 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

Работно време - 8 (осем) часа.

Място за изпълнение на длъжността - Военно формирование 44200 - Стара Загора.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на военно формирование 44200 – Стара Загора  - подполковник Иван ИВАНОВ;

2. CV (автобиография);

3. Медицинско свидетелство за работа;

4. Копие на диплома за завършено висше образование;

5. Копие на документи за трудов стаж;

6. Декларация за обработка на лични данни - предоставена от работодателя.

7. Декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ  - предоставена от работодателя.

Срок за подаване на документите във военно формирование 44200 – Стара Загора до 14.05.2021 г.

       Всички копия на документите следва да бъдат собственоръчно заверени с „Вярно с оригинала” и подписани.

 

    С кандидатите ще бъде проведено събеседване, като за времето и мястото на провеждането му същите ще бъдат уведомени допълнително. За информация: 0988 829 904 - капитан Станислав СТОЯНОВ, pod_24150@abv.bg

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява