Експерт по технически надзор

Населено място: 

с. Радко Димитриево

Структура / в.ф.: 

26910 - Радко Димитриево

Област в която е длъжността: 

Експертни длъжности

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Експерт по технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Основни задължения:

- отговаря за организацията на експлоатацията на средствата с повишена опасност и техническият надзор на същите в обектите на МО и БА;

- организира техническия надзор на средствата с повишена опасност и изпълнява част от функциите по надзора в съответствие с неговата компетентност;

- извършва надзор по план график в обектите на МО и БА;

- води оперативен отчет на съдовете с повишена опасност в обектите на МО и БА;

- изготвя отчети и справки свързани с надзора в обектите на МО и БА;

- следи за правилната работа на съоръженията с повишена опасност;

- и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

- висше образование /бакалабър/;

- не по-малко от 3 години практика и професионален опит;

- компютърна грамотност.

Необходими документи:

- заявление /молба/ до началника на военно формирование 26910;

- автобиография;

- копие на диплом за завършено образование;

- копия на удостоверения за завършени курсове;

- свидетелство за съдимост - след номиниране за назначаване;

- медицинско свидетелсво, свидетелство от психодиспансер - след номиниране за назначаване.

Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

Място за подаване на документи - с. Радко Димитриево, обл. Шумен, ул. "Бургаско шосе" 1, военно формирование 26910 - Радко Димитриево

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултатите.

За допълнителна информация: Стела Василева - 0899842391

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява