Главен експерт

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

ВМА - гр. София

Област в която е длъжността: 

техническа експлоатация, поддръжка, ремонт на сгради

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

  1. Описание: Организира и координира дейността свързана с техническата експлоатация, поддръжка, ремонт, реконструкция и модернизация на сградния фонд.
  1. Основни изисквания:

-     умения за работа в екип, компютърни умения;

- познаване на Закон за устройство на територията, Закон за енергетиката, Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове към него, Закон за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него.

 

Прием на документи:

Автобиография със снимка се подава на chrvma@vma.bg.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява