Главен експерт

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Финанси

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт в сектор "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

10/10/2023

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Контролира своевременното отчитане на подотчетните лица.
- Контролира оформянето на първичните счетоводни документи, постъпващи за разплащане в брой и безкасово.
- Коригира и отчита изпълнението на Единния финансов план за материално- техническото осигуряване на Академията.
- Изготвя разпределението на капиталовите разходи за децентрализирана издръжка, както и всички последващи корекции.
- Участва в комисии, в които се предвижда участие на финансов орган.
- Изпълнява и други задачи, касаещи комплексната работа на сектора, поставяни от началника на сектора и/или главен счетоводител непротиворечащи на законовите изисквания на заеманата длъжност и действащото законодателство в Република България.
- Да присъства на всички указани от работодателя, служебни събирания, мероприятия и други прояви свързани с непосредствената дейност и функции на Военна академия „Г. С. Раковски”.
- Участва в отчитането изпълнението на бюджета по програми и програмни меморандуми.
- Участва във финансово-счетоводната отчетност.
- Участва в своевременното начисляване и изплащане на работни заплати и други възнаграждения, начисляване и внасяне на дължимите данъци и осигурителни вноски.
- Води регистър за даренията, получени във Военна академия.
- Води касова книга в лева, по образец.
- Води валутната касова книга по образец.
- Издава приходни и разходни касови ордери в лева/валута.
- Приключва ежедневно касовата книга в лева и предава на главния счетоводител всички приходни, разходни касови ордери издадени за деня за проверка.
- Завежда и приключва валутната касова книга при наличие на оборот по валутната каса.
- Изготвя всички хонорарни сметки.
- При необходимост изплаща парични средства (служебни аванси) на подотчетни лица в лева/валута.
- Тегли необходимите финансови средства в лева/валута от обслужващата банка.
- Извършва всички парични разплащания в брой в лева/валута.
- Работа с касов апарат и водене касова книга
- Участва в комисии по инвентаризация и проверки на складовете на Военна академия.
- Издава всички фактури от името на Академията, в качеството й на доставчик на услуги.
- да е лоялен към институцията Военна академия “Г. С. Раковски” и да
- защитава престижа и доброто й име навсякъде;
- да изпълнява служебните задължения с отношение на добър стопанин към държавната собственост;
- да спазва установените за Академията пропускателен режим и работно време.
- да поддържа в чист и приветлив вид работното място;
- да участва в хигиенизацията и подобряването на работните канцеларии, сгради и райони;
- да притежава поведение и морал на добър гражданин на Република България.
- да спазва правилата за противопожарна безопасност, здравословни и безопасни условия на труд;
- отдаденост и отговорност в работата и способност да работи в екип.
- да познава, спазва и следи за измененията на нормативната база, свързана с изпълняваните от него задължения;
- да следи за новостите и добрите практики в областта на служебните му задължения и интереси и да ги прилага в работата си;
- да участва в мероприятията разработени и организирани на основание чл. 136 и чл.137 от Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски”;
- да изпълнява и други задачи поставени от прекия му началник, заместник-началниците и началника на Академията;
- да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
- да умее да работи с внедрените автоматизирани информационни системи за управление и обучение.

ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
Образование: Висше
ОКС: Магистър
Професионален стаж: Не по-малко от 3 години
Области на висшето образование и професионални направления:
3. Социални, стопански и правни науки – всички професионални направления.
3.8 Икономика

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА РАБОТА:
1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Военна академия);
2. Автобиография (CV) с актуална снимка;
3. Медицинско свидетелство за работа от личния лекар - оригинал;
4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5. Копие на свидетелство (удостоверение) за придобита квалификация (завършен курс).
6. Копие на трудовата книжка или друг документ за трудов стаж;
7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;
Длъжността ще се заеме след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително”.
Документи се подават: във Военна академия „Г. С. Раковски“ - София на адрес:
1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел. 02/92 26 510.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява