Главен счетоводител, бюджетен

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 38040

Област в която е длъжността: 

икономика

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Главен счетоводител, бюджетен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователни и квалификационни изисквания:

            1.1. Образователно-квалификационна степен – „магистър“;

            1.2. Професионално направление – икономика;

            1.3. Специалност – финанси, счетоводство и контрол, счетоводна отчетност, маркетинг и планиране, икономика на отбраната;

            1.4. Професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години стаж по специалността;

2. Други изисквания:

            2.1. Да притежава компютърна грамотност – да умее да работи с основните текстообработващи, таблични и презентационни програми от MicrosoftOffice (Word, ExcelIPowerPoint) в мрежова среда (Outlook, КИС „ЩИТ“ и WEB базирани приложения;

            2.2 Да изготвя финансови отчети.

3. Условия на труд:

            3.1. Трудовите задължения се изпълняват в размерите на законоустановено ежедневно работно време с продължителност на работния ден – 8 (осем) часа;

            3.2. Характерът на работата налага, при необходимост (регулярно) изпълнение на трудовите задължения и след изтичане на нормалното работно време, при условията на ненормиран работен ден.

4. Основни функции:

Главният счетоводител отговаря за:

            4.1. Своевременно и законосъобразно изпълнение на бюджета и правилното отчитане на разходваните бюджетни средства;

            4.2. Състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби;

            4.3. Участва в изготвянето на Счетоводна политика, Сметкоплан, Вътрешни правила за счетоводния документооборот и организира счетоводната отчетност;

            4.4. Инициира бюджетни платежни нареждания в СРЕБРА;

            4.5. Организира и контролира изготвянето на ведомостите за заплати на работниците и служителите;

            4.6. Организира  и разпределя текущите ежедневни задължения между счетоводителите и др.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до командира на военно формирование 38040;

2. Автобиография (СV) с актуален телефон за връзка и е-mail адрес;

3. Диплома за завършено образование;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Медицинско свидетелство за работа.

Документите могат да се да се изпращат и на е-mail k.boeva@armf.bg

 

 

Срок за подаване на документи: до 23.02.2024 г.

 

Лице за контакт:

подп. Анита Димитрова

тел. за връзка: 029226721

ц. сл. Катя Боева

тел. за връзка: 029226727

email: k.boeva@armf.bg

 

Адрес за кореспонденция:

гр. София

бул. Тотлебен 34

п.к. 1606

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява