Главен счетоводител Бюджетен 54100

Населено място: 

Ямбол

Структура / в.ф.: 

54100

Област в която е длъжността: 

Финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Главен счетоводител, бюджетен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/10/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изискване: 1. Да има завършено висше икономическо образование с професионална квалификация - Икономист, Счетоводител.

                      2. Компютърна граматност MS Office, счетоводен и / или складов софтуер.

                      3. Професионален опит - 2 (две) години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит, финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и конрол.

                       4. При друго икономическо образование - 5 (пет) години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит, финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и конрол.

                       5Достъп до класефицирана информация - "Поверително".

 

Възнаграждение: 1. Основно месечно възнаграждение за длъжността - 1066,00 лв. 

                                 2. Допълнителни възнаграждения:  - Порционни пари, пари за облекло и добавка за работа в системата на министерство на отбраната.

Трудов договор със срок на изпитване 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

Работно време - 8 (осем) часа.

Място за изпълнение на длъжността - Военно формирование 54100 - Ямбол, район Кабиле.

 Необходими документи за кандидатстване:

1. Собственоръчно написано заявление до командира на военно формирование 54100 - Ямбол, подполковник Георги Георгиев, за назначаване на вакантната длъжност (В заявлението да бъдат посочени: настоящ адрес и актуален телефон за обратна връзка);

2. CV;

3. Медицинско свидетелство за работа;

4. Свидетелство за съдимост за работа;

5. Копие на диплома за завършено висше образование.

6. Удостоверение от психодиспансер, че не се води на отчет.

7. Копие на документи за трудов стаж.

8. Документ за професионална квалификация.

9. Други документи, относими за длъжностт, за която кандидатстват (курсове и др.) при наличие на такива. 

Срок за подаване на документи 01.10.2021 г.

Документите се подават във военно формирование 54100 - Ямбол.

При подаване на документите във формированието се попълва Декларация съгласие за обработка на данни и Декларация по образец.

Всички копия на документи да бъдат собственоръчно заверени "Вярно с оргинала" и подписани.

С кандидатите ще бъде проведено събеседване, като за времето и мястото на провеждането му, същите ще бъдат уведомени допълнително.

За информация: 0885 747 327 – капитан Асен Ефтимов

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява