Главен специалист

Населено място: 

Пловдив

Структура / в.ф.: 

военно формирование 46690

Област в която е длъжността: 

Приложни специалисти

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

19/02/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46690

4000, Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев” № 2, тел. 10151

О Б Я В А

на вакантна длъжност в Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда на сайта на Министерството на отбраната

В изпълнение на заповеди № ОХ884/20.09.2022г. и
№ ОХ683/17.08.2023г. на Министъра на отбраната,относно организиране поддържането на Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда на сайта на Министерството на отбраната,предлагам да бъде публикувана в Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в сайта на Министерството на отбраната вакантната длъжност:

Главен специалист в отделение Личен състав на военно формирование 52410 Пловдив:

Населено място

Структура /в.ф./

Област в която е длъжността

Минимална образователна степен

Наименование на длъжността и основни изисквания

Крайна дата за подаване на формуляри

Пловдив

52410

Длъжностно ниво:

Специалист

Средно образование

 

Главен специалист

19/02/2024г.

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е в отделение „Личен състав” на военно формирование 52410 – Пловдив;

Режим на работа 8 часов работен ден;

Основно месечно възнаграждение: в размер на 1000лева;

Допълнително възнаграждение: 32% за работа в МО;

Допълнително възнаграждение: по 1% за всяка година стаж по специалността;

Порцион - 200 лева.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование средно образование;

Придобита специалност – не се изисква;

Образователно квалификационна степен – не се изискваопределена;

Изисквания, относно необходимите личностни качества:

Умения за работа в екип;

Комуникативност;

Умения за поддържане на доверие и авторитет;

Лична дисциплина и отговорност при изпълнението на всички поставени задачи;

Самостоятелност, деловитост и инициативност;

Честност и порядъчност;

Конфиденциалност на информацията.

За длъжността се изисква да бъде допуснат до работа с информация класифицирана като служебна тайна изискваща нивона достъп до класифицирана информация „Поверително”.

Основни функции и задължения:

Главният специалист подпомага дейността на началника на отделението по разработването и отпечатването на планове и документи, касаещи окомплектоването на подразделенията с военнослужещи и цивилни служители;

Подпомага офицера от отделението при изготвяне и разпечатване на справки, таблици и други документи по отчета, планирането, подбора, подготовката, развитието, назначаването, повишаването и понижаването във военно звание и освобождаването от военна служба на личния състав.

Своевременно отразява и актуализира в личните кадрови дела всички изменения в отчетните данни на военнослужещите и цивилните служители от батальона като:

Заповеди за назначаване и освобождаване от длъжност, от военна служба и повишаване в звание;

Данни относно образованието и квалификацията;

            Заповеди за награждаване и дисциплинарни наказания;

            Служебно и семейно положение.

Своевременно отразява ползвания годишен отпуск.

          Главният специалист е длъжен:

Да познава нормативната уредба, свързана с изпълнение на функционалните му задължения

Да познава структурата на батальона;

Да проверява и коригира грешките в отчетните документи, изработвани от изпълнителите на подразделенията.

Необходими документи за постъпване на работа:

Заявление до командира на военно формирование46690 – Пловдив /прикачено е и към обявата в Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в сайта на Министерството на отбраната/;

CV (автобиография)публикувано на сайта в (Списък на вакантни длъжности за цивилни служители по Кодекса на труда в сайта на Министерството на отбраната);

Копие на диплома за завършено образование;

Свидетелство за съдимост;

Медицинско свидетелство заверено от служба Трудова медицина в МБАЛПловдив към ВМАСофия;

Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудовия стаж;

Удостоверение за психологичен статус, издадено от „Център за психично здраве“;

Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) при наличие на такива.

Място за подаване на документи гр. Пловдив, военно формирование 46690– Пловдив, улица Генерал Радко Димитриев № 2, от 09.00 часа до 16.00 часа.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена комисия.

Назначаването на одобрения кандидат ще се извърши след издаване на необходимото разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, изискващо се за длъжността.

Кандидатите ще бъдат уведомени писменои/или по предоставен предварително от тях e-mail за резултатите.

Лице за контакт: младши сержантТаня Парашкевова,
сл.тел. /централа/
: 032 26 92 90, вътр. 10151 и e-mail:vf46690@abv.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява