Главен специалист

Населено място: 

Смолян

Структура / в.ф.: 

28330

Област в която е длъжността: 

Смолян

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в служба "Финанси"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

18/05/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:
I. Описание на длъжността:

1. Да получава своенвременно парични средства от обслужващата банка.
2. Да записва всекидневно в касовата книга всички приходно- разходни документи.
3. Да изплаща или превежда по дебитни карти в установените срокове заплатите и другите плащания.
4. Изпълнява и други дейности по финансовата служба по указания на главния счетоводител.
5. Творчество, инициативност – да реагира бързо, правилно и точно, да степенува задачите по важност.
6. Сръчност : умение бързо, правилно и точно обработване и своевременно изплащане на всички възнаграждения, обезщетенията и оформя касовите документи.
7. Отговорност за осъществяване на трудовия процес: - носи пълната материална отговорност за щетите нанесени в резултат на неговите неправомерни или действия по невнимание в рамките на функционалните си задължения.
8. Отговорност за решения : - носи отговорност за прилагане на решенията на главния счетоводител.
9. Отговорност за средствата и предметите на труда : - носи отговорност за съхраняването и опазването на всички обработвани документи.
10.Носи отговорност за съхранението и раздаването на всички парични средства
II. Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образувание- средно- специално.
2. Квалификация- икономист.
3. Професионален опит – 5 години.
4. Достъп до класифицирана информация- ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“- назначаването ще се извърши след издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от органите на ДАНС.
5. Компютърни умения- Уменията за работа с компютър се удостоверяват със завършен курс или с приложение към диплома за завършено образование, в която е посочено изучаването на учебни дисциплини в областта на информатиката.

III. Необходими документи за кандидатствне:
1. Заявление за започване на работа;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копие от свидетелства или удостоверения за придобита професионална
квалификация (ако има такива).
5. Копие от трудовата книжка.

IV.Трудово възнаграждение: 700 - 759 лв.

V. Допълнително възнаграждение:
1. 1% върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж специалността;
2. 32% върху индивидуалната основна заплата - добавка за работа в Българската армия;
3. 120 лв. порционни пари;
4. 300 лв. годишно за представително облекло.
VI. Вид на договора:- Трудов с 6 м. изпитателен срок.

VII. Други: Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

VIII. Място за подаване на документите:
Гр. Смолян, ул. „Първи май 31“- военно формирование 28330.

Телефон за контакт: 0888772829.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява