Главен специалист - по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - срочен договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа

Населено място: 

с. Свобода

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 24620 - Свобода

Област в която е длъжността: 

Икономическа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист - по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - срочен договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа

Крайна дата за подаване на формуляри: 

28/02/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задълженияДлъжността е в служба "Финанси" на военно формирование 24620, с. Свобода, общ. Чирпан, обл. Стара Загора. Главният специалист въвежда и обработва всички финансови, отчетни и счетоводни документи.

 2. Основни функционални задължения:

    -         Прави справки и отчетни форми.

                -         Въвежда и обработва всички финансови и отчетни документи свързани с войсковата лавка на военно формирование 24620 - Свобода.


                -        Следи и контролира всички стопански операции, свързани с дейността на лавката на военно формирование 24620

                 -         Регистрира всички приходни и разходни документи на лавката и бюджета на военно формирование 24620 - Свобода в дневника за покупки и продажби по ЗДДС.

                 -         Изготвя платежни документи в специализираната програма, отпечатва ги и ги описва.

                 -         Изпълнява други задачи свързани с работата на служба "Финанси" поставени от главния счетоводител, бюджетен на военно формирование 24620 - Свобода.

  3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

       3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

               - образование: средно специално;

               - области на средно образование: финанси, счетоводство и контрол или икономика

             - професионално направление:  икономика

              - специалност: финанси;

         3.2. Други изисквания: работа с Microsoft Office пакет.

 4. Необходими документи за кандидатстване:

       4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения: ( попълва се във военно формирование 24620 - Свобода)

               4.1.1. CV (автобиография);

              4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;

              4.1.3. Диплома за завършено средно образование;

             4.1.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента;

           4.1.5. Свидетелство за съдимост (за проучване по ЗЗКИ);

           4.1.6. Служебна бележка за психическа пригодност от център за психично здраве;

         4.1.7. Удостоверение, че няма образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер.

    4.2. Документите се подават във военно формирование 24620 – Свобода.

 За допълнителна информация:

 Телефони за контакт 0885 327 105 – капитан Стефан Ралчев

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява