Главен специалист в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:


Главен специалист в отдел „Бюджет“, дирекция "Планиране, програмиране и бюджет".


Основна цел на длъжността:


Участва при планирането и реализирането на държавната политика в Министерството на отбраната в областта на планирането, разпределението и изпълнението на бюджета.


Изисквания за заемане на длъжността:


Минимална образователна степен: средно образование;


Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 /две/ години, свързани с функциите на настоящата дейност;


Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.


Размер на основната заплата за длъжността:


Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.


Документи за кандидатстване:


- Заявление по образец;


- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;


- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;


- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);


- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите се подават единствено по електронен път на e-mail: v.aleksandrova@mod.bg


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.


Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.


Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява