Главен специалист в дирекция "Сигурност на информацията"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в дирекция "Сигурност на информацията"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/06/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:

“Главен специалист” в отдел „Документална и физическа сигурност на информацията и контрол“, регистратура „Длъжностни разписания и щатове“, дирекция „Сигурност на информацията“.

Основна цел на длъжността:

Изпълнява самостоятелно или в екип функционалните си задължения и възложените задачи с цел безупречно обслужване на служителите с класифицирана информация и недопускане на нерегламентиран достъп до класифицирана информация.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен: средно образование;

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 /две/ години, свързани с функциите на настоящата дейност;

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност, умения за работа с Microsoft office - Word, Excel.

- Курс за обучение за работа в регистратурите за класифицирана информация.

Размер на основната заплата за длъжността:

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Документи за кандидатстване:

- Заявление по образец;

- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават единствено по електронен път на e-mail: v.aleksandrova@mod.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява