Главен специалист в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Населено място: 

гр. Варна

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:

Главен специалист в отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - Варна“,  Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната", с място на работа в град Варна.

Основна цел на длъжността:

Осъществява дейности и изпълнява конкретни задачи, свързани с управлението, ползването и разпореждането с недвижими имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен: средно образование;

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 (две) години свързани с функциите на длъжността;

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

Допълнителни изисквания:

Компютърна грамотност – работа с операционна система WINDOWS, Microsoft Office.

Размер на основната заплата за длъжността:

Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове определящи формирането на възнаграждението.

Документи за кандидатстване:

- Заявление;

- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават по електронен път на e-mail: v.aleksandrova@mod.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява