Главен специалист в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

експертна длъжност със спомагателни функции

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/10/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:


“Главен специалист” в отдел „Управление на държавни имоти“, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“.


Основна цел на длъжността:


Поддържа в актуално състояние Регистрите по собствеността на имотите, предоставени на Министерството на отбраната за управление.


Да регистрира и съхранява актовете за държавна собственост, съставени на основание чл. 70, ал. 2 от ЗДС на имотите, предоставени за управление на Министерството на отбраната, както и тези, удостоверяващи правото на собственост на МО, съставени от областните администрации.


Съхранява, в организирано в съответствие с изискванията на ЗЗКИ хранилище и води на отчет секретните и явните отчуждителни и технически досиета на войсковите райони, в съответствие на изискванията на ЗДС, топографски и специализирани карти.


Изисквания за заемане на длъжността:


Минимална образователна степен: средно образование;


Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 2 /две/ години, свързани с функциите на настоящата дейност;


Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.


Допълнителни изисквания:


- Компютърни умения – MS Office - WORD, EXCEL


Размер на основната заплата за длъжността:


Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.


Документи за кандидатстване:


- Заявление по образец;


- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;


- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;


- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);


- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите се подават единствено по електронен път на e-mail: v.aleksandrova@mod.bg


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.


Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.


Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява