Главен юрисконсулт Обществени поръчки

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

ВМА - гр. София

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

„Главен юрисконсулт“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/03/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

  Оказва съдействие на началниците на служби, отдели и сектори, както и на експертите от администрацията на ВМА по отношение на:

1. Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;

2. Заповеди за назначаване на комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Изготвяне на решенията на възложителя, в зависимост от етапа на процедурата за възлагане на обществената поръчка (за промяна, за прекратяване, за обявяване на класирането и избор на изпълнител);

4. Изготвяне на рамкови споразумения и договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнителите;

5. Участва в работни групи за изготвяне на документации по обществени поръчки и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. Обобщава предложенията на служби и сектори, както и на началниците и управителите на подчинените структури на ВМА и изготвя проект на план-график за провеждане на процедурите за обществени поръчки във ВМА;

7. Участва при разработване на вътрешни актове, правила и процедури в областта на възлагането на обществените поръчки във ВМА;

8. Изготвя експертни становища, свързани с възлагането на обществените поръчки;

9. Води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки във ВМА;

10. Изготвя докладни записки, становища, справки, писма и други документи, свързани с дейността на службата;

11. Осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу ВМА, както и изготвя становища и/или разработва предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на ВМА.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- юридическа правоспособност;

- компютърни умения – задължително ползване на Microsoft Office, Internet, ЦАИС ЕОП, информационни системи, бази данни и публични регистри;

- задължително познаване на законовата и подзаконова нормативна уредба, включително в областта на ЗОП, ГПК, АПК и приложимите в конкретните случаи закони;

- ползване на английски език ;

- минимален професионален опит в областта на обществените поръчки – 36 (тридесет и шест) месеца;

- организираност, способност за вземане на решения, инициативност, умения за работа самостоятелно и в екип, комуникативност, умение за работа при голяма натовареност и напрежение.

 

Прием на документи:

Автобиография със снимка се подават наchrvma@vma.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява