Институт по отбрана

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Област в която е длъжността: 

Техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

23/06/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:

Главен специалист в отдел „Изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната” към дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника иимущества” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

 

 Основна цел на длъжността:

1. Участва в организиране и провеждане на изпитвания и измервания на специализирани изделия и продукти с военно и гражданско предназначение.

2. Участва в организиране и провеждане на изпитвания за устойчивост на въздействие на околна среда (климатични въздействия) и характеристиките на специализирани изделия и продукти за устойчивост при въздействие за балистична защита.

3. Участва в изготвяне, внедряване и валидиране на програми и методики за провеждане на лабораторни изпитвания на специализирани изделия и продукти за нуждите на Министерство на отбраната и други потребители.

4. Отговаря за съответствието на дейността на „Изпитвателна лаборатория на Министерство на отбраната” с критериите за акредитация произтичащи от стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 и изискванията на Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”.

 

 Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: Средно или по-високо.

Професионално направление: техническо.

Минимален професионален опит за заеманата длъжност: 2 години.

Разрешение за достъп до класифицирана информация: „ПОВЕРИТЕЛНО”.

 

Допълнителни изисквания:

 Компютърна грамотност – работа с операционна система WINDOWS, Microsoft Officeи други приложни програми.

 Размер на основната заплата за длъжността:

  От 710 лв. до 1200 лв.

 Документи за кандидатстване:

 - Заявление за назначаване до директора на Института по отбрана;

     -Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

 - Копие на диплом за завършено образование;

 -Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

- медицинско свидетелство (след номиниране за назначаване);

- свидетелство за съдимост (след номиниране за назначаване);

      Документи се подават всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в регистратурата на Института по отбрана на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“№ 2.

      Крайна дата за подаване на документи е 23.06.2022 г.
      За допълнителна информация: отдел „Личен състав”, тел. 029221812.  Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

      Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

      Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява