ИО-24-03-2021

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"

Област в която е длъжността: 

Компютри и комуникации

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически сътрудник

Крайна дата за подаване на формуляри: 

02/04/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:

Технически сътрудник по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС №66/1996г., в отдел „Логистично и финансово осигуряване”, дирекция „Административно и финансово осигуряване”.

 

 Основна цел на длъжността:

 Подпомага и участва при осъществяването на дейностите, свързани с поддръжка и текущ ремонт на компютърна техника, периферни устройства, локална кабелна мрежа и други.

 Осъществява дейности като Системен администратор на персоналните компютри и локалната кабелна мрежа.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 Минимална образователна степен: средно и по-високо;

 Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква (предимство е професионален опита в областта на информационните технологии);

 Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

 Допълнителни изисквания:

 Компютърна грамотност – работа с операционна система WINDOWS, Microsoft Office и други приложни програми.

 Размер на основната заплата за длъжността:

 Определената минимална работна заплата за страната и допълнителни възнаграждения.

 Документи за кандидатстване:

 - Заявление;

 - Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

 - Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;

 - Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

 - Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 Документите се подават само на e-mail: s.kyuchukov@di.mod.bg до 02.04.2021 г. включително.

 Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

 Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява