Изпълнител-работник поддръжка в хотел "Адмирал"

Населено място: 

гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена”

Структура / в.ф.: 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Адмирал"

Област в която е длъжността: 

Техническа поддръжка

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител-работник поддръжка - 1 сезонна щатна бройка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/03/2024

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността се заема по Допълнително разписание на длъжностите (при условията на ПМС №66/1996 г.) за периода от 01.04.2024 г. до 30.09.2024 г. включително, със срок на изпитване в размер на 1 /един/ месец.

 

- Своевременно и качествено отстранява повредите отразени в съответните дневници /регистри/;

- Следи за изправността на електрическите машини, съоръжения и инсталации в хотела;

- При няколко едновременно възникнали аварии ги степенува по важност,  след което организира незабавното им отстраняване;

- При невъзможност за отстраняване на дадена повреда, докладва на главен експерт в хотел „Адмирал”;

- Извършва текущи, аварийни ремонти и монтаж на ел. инсталации и съоръжения с помощта на оборудването на обект Техническа работилница;

- Проверява  икономичното и ефективно използване на ел.енергия, вода резервни части и материали за ремонт;

- Очита вложените при ремонтите материали и резервни части;

- Следи за правилното използване и стопанисване на техническите съоръжения и сгради, от страна на персонала, който ги експлоатира;

- Участва в организацията и подготовката на преустройства и реконструкции на сградния фонд и взема участие в монтажа, изпитанията на оборудването и в приемането на реконструирани обекти;

- Работи по график.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Средно образование

2. Професионален опит – не се изисква, но ще е предимство при подбора 

Необходими документи:

 1.Заявление до изпълнителния директор /по образец, попълва се на място в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда/;

2.Автобиография - CV;

3.Копия от документи за завършено образование, придобита професионална квалификация /документът да е издаден от проф.училище, проф.гимназия, проф.колеж и др./;

4.Копия от документи удостоверяващи професионалния опит / трудова книжка, УП-3 и др./

 

Прием на документи: Документите се подават в работни дни, от понеделник до петък, от 9.00 часа до 17.00 часа на адрес: Териториална дирекция - Варна, гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", хотел "Адмирал" - административна сграда

 

Лице за информация и контакт: Йорданка Йорданова - главен експерт "ЧР", тел.: 0892/606801

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява