Изпълнител в дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната"

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител в дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/01/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:

Изпълнител по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС №66/1996г., в отдел „Международно право“, дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната“.

Основна цел на длъжността:

Подпомага законосъобразното изпълнение на международната дейност на Министерството на отбраната, като подпомага изготвянето на  правни становища и проекти на актове, свързани с участието в международни операции и мисии, изпълнение на международните ангажименти на МО и други дейности на двустранното и многостранно сътрудничество.

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимална образователна степен: средно образование;

Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква;

Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.

Допълнителни изисквания:

Компютърна грамотност – MS Word, Outlook Express, Internet;

Добро владеене писмено и говоримо на английски език.

Размер на основната заплата за длъжността:

Определената минимална работна заплата за страната и допълнителни възнаграждения.

Документи за кандидатстване:

- Заявление;

- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;

- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);

- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Документите се подават на e-mail: v.aleksandrova@mod.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява