Изпълнител в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Населено място: 

гр. Плевен

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнител в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжността:


Изпълнител по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС № 66/1996г., в отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - Плевен“, главна дирекция Инфраструктура на отбраната.


Основна цел на длъжността:


Приемане на освободени войскови имоти /ОВИ/ с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната /МО/ и подготовка на документи за бъдещи разпоредителни сделки.


Участие в проверки и извършването на отчет по изпълнението на поетите задължения от охранителни фирми по договори за охрана на недвижимите имоти в т.ч. и тези от жилищния фонд на МО, находящи се в зоната на отговорност на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - Плевен“.


Допринася за опазването на имотите и за реализиране на приходи чрез отдаването под наем и продажбата им.


Изисквания за заемане на длъжността:


Минимална образователна степен: средно образование;


Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква;


Компютърни умения: MS Windows, MS Office, както и с готови програмни продукти.


Размер на основната заплата за длъжността:


Определената минимална работна заплата за страната и допълнителни възнаграждения.


Документи за кандидатстване:


- Заявление;


- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;


- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;


- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);


- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите се подават единствено по e-mail: v.aleksandrova@mod.bg


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.


Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.


Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява