Изпълнители в дирекция "Логистика" - 2 бр.

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

Министерство на отбраната

Област в която е длъжността: 

техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Изпълнители в дирекция "Логистика" - 2 бр.

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/01/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание и основни изисквания за длъжностите:


1. Изпълнител (ОБВВПИ) по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС № 66/1996г., в отдел „Разпореждане с излишни движими вещи“, дирекция Логистика.


Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:


Участие в работата на Постоянно действащата комисия (ПДК) за оценка на излишните за Министерството на отбраната и Българската армия, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ).


Брой работни места, за които е обявен подбор за тази длъжност: 1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Изпълнител (инвентаризация) по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС № 66/1996г., в отдел „Разпореждане с излишни движими вещи“, дирекция Логистика.


Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:


Участие в комисии за извършване на инвентаризация или бракуване на излишни движими вещи, приети за съхранение и търговска реализация от комисионера на Министерството на отбраната.


Брой работни места, за които е обявен подбор за тази длъжност: 1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Изисквания за заемане на длъжностите:


Минимална образователна степен: средно образование;


Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква;


Допълнителни изисквания:


Кандидатите за заемане на длъжността да отговарят на изискванията на чл. 40, ал.1 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/.


Размер на основната заплата за длъжността:


Определената минимална работна заплата за страната и допълнителни възнаграждения.


 


Кандидатите, за участие в подбора,представят следните документи:


- Заявление по образец, за всяка длъжност, за която желаят да участват;


- Автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;


- Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен /документите, издадени в чужбина, следва да бъдат легализирани по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища/ и допълнителна квалификация;


- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);


- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.


Документите се подават единствено по e-mail: v.aleksandrova@mod.bg


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани.


Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЛД.


Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!


 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява