Калкулант

Населено място: 

гр. Враца

Структура / в.ф.: 

54990

Област в която е длъжността: 

Обществено хранене

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Калкулант

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/08/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е по Допълнително разписание на длъжностите.

Основни задължения

Приема заявки за храна и участва в продажбата на готовите ястия.

Калкулира продукцията, която се приготвя в кухнята, определя необходимото количество суровини и стоки за приготвяне на заявеното меню.
Работи с касовия апарат, компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при продажба на
стоки, приема суми и връща ресто с касова бележка.

Участва в изготвяне на менюто.

Отчитаежедневно паричните постъпления в касата на формированието.

6.    
Участва
в инвентаризациите на  стола за хранене,
след това нанася резултатите и ги приключва.

7.    
Участва
в изготвянето и предаването  на
първичните счетоводни документи, касаещи дейността на стола в служба Финанси
на военно
формирование 54990.

8.    
Води
необходимата отчетна документация.

9.    
Служителят
е длъжен да спазва установените правила за здравословни и безопасни условия на
труд.

10.
Участва
в поддържането на санитарно-хигиенните изисквания на работното място и
санитарните помещения към стола.

11. Носи
материална отговорност във връзка с опазване на повереното му  имущество
.

 Допълнителни задължения

1.      
Изпълнява
и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител в неговите компетенции.

2.       При сигнал за тренировки и учения при
привеждане  (реално или учебно) в  по-високи състояния и степени на бойна
готовност, както и при крупни аварии и бедствия на територията на страната, да
изпълнява и други функции, свързани с общите цели  и задачи на военното формирование.3.      
При
отсъствие на управителя изпълнява неговите задължения;

Срочен трудов договор - за календарна
година.

 Охрана на касова дейност при продажба на
стоки.

Документи за постъпване работа

- Заявление за назначаване на работа до
Командира на в.ф. 54 990.

- автобиография (CV - Европейски формат).

 -
лична карта (копие).

- документ за придобито образование,
специалност, квалификация.

- копие от трудова книжка или осигурителна
книжка (заверена от ревизор в НОИ).

- медицинско свидетелство и медицинска
справка от Център за психично здраве.

- свидетелство за съдимост.

- бележка от Окръжна следствена служба.

- Удостоверение от НОИ за пенсионен
статус.

Документи се подават във военно
формирование 54 990- Враца, бул. Васил Кънчов № 2.

Подборът на кандидатите ще си извърши по документи от
работодателя и назначена комисия.

При подписване на трудовия договор одобрения кандидат следва да представи валидна здравна книжка.

Kандидатите
ще бъдат уведомени писмено, при невъзможност по e-mail или по телефон за
резултатите.

За допълнителна
информация- капитан Петър СИМЕОНОВ - тел. 09620281, вътрешен 80010

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява