Комендантство-МО

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

в.ф. 54980

Област в която е длъжността: 

Обществено хранене

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Работник кухня по допълнително разписание на длъжностите, по реда на ПМС №66/1996г.

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/04/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ           ДЛЪЖНОСТТА Е В КОМЕНДАНТСТВО - МО

Отделение: „Стопански дейности“

Длъжност: Работник кухня по допълнително разписание на длъжностите

Код на длъжността:  И4-16

Код по НКПД:  9412 0003

Вид правоотношение: трудово правоотношениеЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

Почистване и подготовка на продуктите, измиване на посудата и на кухненските плотове и помещения.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТАОбразователна степен: Средно образование.Професионална област: Не е дефинирана.Професионално направление: Услуги за личносттаНиво на достъп до класифицирана информация: „Поверително“.

Допълнителни: не се изисква

 

Документи за кандидатстване за работа:

 

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Комендантство-МО);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома за средно образование, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на удостоверения/свидетелства от курсове и допълнителни квалификации, свързани със специалността, заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на лична карта със съгласие от кандидата, заверено с подпис, че същото ще се използва само за кандидатстване за работа.

6. Копие на трудова книжка, заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ, удостоверяващ трудов стаж.


        7. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

8. Медицинско свидетелство за започване на работа (при номиниране на кандидата за назначаване).9. Свидетелство за съдимост за работа в МО.

 

 

Документи се подават в  Комендантство -МО, тел. 0878363905, 0878153577.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена от него комисия.

Само одобрените по документи кандидати ще участва в подбора и ще бъдат информирани за класирането.

Конфиденциалността на личната информация на всички кандидати ще се спази по смисъла на ЗЗЛД.

       Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването! - e-mail: vesko_cholakov@abv.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява