Комендантство - МО

Населено място: 

град София

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 54980

Област в която е длъжността: 

КОМПЮТЪРНИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Крайна дата за подаване на формуляри: 

18/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

           ДЛЪЖНОСТТА Е В КОМЕНДАНТСТВО - МО

Отделение: „Комуникационно и информационно осигуряване“

Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

Код на длъжността:  Е2-5

Код по НКПД:  2422  6041

Вид правоотношение: трудово правоотношение

ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Техническо обслужване и поддръжка на компютърните, комуникационните и информационните ресурси и офис техника за нуждите на Комендантство - МО.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователна степен: Висше образование. 

Ниво на достъп до класифицирана информация: „Секретно“, "NATO SECRET", "EU SECRET".

Допълнителни: Компютърни умения; практически показания и умения за работа с компютър, офис пакет и програми.

Компютърни умения: практически познания и умения за работа с компютър, офис пакет и програми за документообработка.

Документи за кандидатстване за работа:

1. Заявление за кандидатстване за работа (до началника на Комендантство-МО);

2. Автобиография (CV) с актуална снимка.

3. Копие на диплома за висше образование, заверена от кандидата с подпис и трите имена.

4. Копие на удостоверения/свидетелства от курсове и допълнителни квалификации, свързани със специалността, заверени от кандидата с подпис и трите имена.

5. Копие на лична карта със съгласие от кандидата, заверено с подпис, че същото ще се използва само за кандидатстване за работа.

6. Копие на трудова книжка (Пенсионни документи) заверена от кандидата с подпис и трите имена или др. документ, удостоверяващ трудов стаж.

7. Копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /при наличие на такова/.

8. Медицинско свидетелство за започване на работа (при номиниране на кандидата за назначаване).

9. Свидетелство за съдимост за работа в МО.

Документи се подават в  Комендантство -МО, тел. 029221611.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи от работодателя и назначена от него комисия.

 

Само одобрените по документи кандидати ще участва в подбора и ще бъдат информирани за класирането.

Конфиденциалността на личната информация на всички кандидати ще се спази по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Назначаването на длъжността ще стане не по рано от 01.10.2020 г.

 За допълнителна информация:

-  майор  Стоян Иванов – тел. 0886799569

 

- e-mail: st.ivanov@mod.bg

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява