М. Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф.24430

Област в която е длъжността: 

Икономика

Минимална образователна степен: 

 • Магистър

Наименование на длъжността: 

Главен счетоводител, бюджетен във “Финансова служба”

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/09/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Изисквания за заемане на длъжността „Главен счетоводител, бюджетен във “Финансова служба”:

 • образование – висше;
 • образователно-квалификационна степен – магистър;
 • област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
 • професионално направление – икономика;
 • компютърна грамотност – изисква се;
 • професионален опит: 5 (пет) години;
 • да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Основни трудови функции и задължения:

Да ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на финансово-счетоводната служба, в съответствие с регламентиращите нормативни документи.

Да управлява бюджетната сметка на военното формирование, в т. ч. по основни програми.

Да разработва разчети, анализи и прогнози по изпълнението на бюджета и финансовото осигуряване на военното формирование.

Да организира и контролира изготвянето и представянето на оборотни ведомости по двустранното счетоводство, и оборотни ведомости за движението на материалните запаси, използвайки модулите на счетоводна програма „Алгос”.

Да прилага системата за двоен подпис, да организира вътрешно-финансовия контрол и да следи за спазване на финансовата дисциплина.

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

 • заявление;
 • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
 • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ;
 • копие на диплома за висше образование.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността се овакантява от 01.10.2020 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

 • Текуща обява