Марин Маринов

Населено място: 

гр. Троян

Структура / в.ф.: 

в.ф. 24430

Област в която е длъжността: 

Защита на класифицираната информация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

26/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността „Старши експерт“ в „Ръководство“ на Военен географски център:

·        

 Завършено образование: висше

·        

 Образователно - квалификационна степен: бакалавър

·        

Област на висше образование: сигурност и отбрана, хуманитарни науки, социални стопански и правни науки, технически науки.

·        

 Професионално направление: национална сигурност,филология, администрация и управление, архитектура строителство и геодезия.

·        

 Допълнителна професионална квалификация: не се изисква

·        

Професионален опит: най-малко три години професионален опит придобит в сферата на сигурността и защита на класифицираната информация.

·        

Да има разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО".

Други специфични изисквания:

·        

да притежава теоретични и практически знания в областта на сигурност на информацията, защитата на класифицираната информация и военната администрация;

·        

да притежава само българско гражданство;

·        

високо ниво на дискретност и поверителност;

·        

отлични умения за комуникация и работа в екип;

·        

спазване на административната дисциплина;

·        

лоялност към ВГЦ;

·        

да познава функциите на структурата и администрацията;

·        

правилно да прилага законодателството в областта на сигурността на информацията.

·        

отговорност при изпълнение на задълженията.

Основни трудови функции и задължения:

 

·        

От­го­ва­ря за организирането и контролирането на дейностите по защита на класифицираната информация във ВГЦ.

·        

Осъществява изпълнението на изискванията за персоналната сигурност на информацията.

·        

Осъществява взаимодействие с националните органи, служби и организации свързани със защита на класифицираната информация.

·        

Разработва план за защита на класифицираната информация във Военния географски център и следи за неговото изпълнение

·        

Извършва периодични проверки на отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация.

·        

Организира проучването за надеждност на лицата от състава на Военния географски център, както и на такива, кандидатстващи за работа в него.

·        

Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията.

·        

Изготвя и/или съгласува заповеди, инструкции и планове, относно защитата на класифицираната информация.

 

Документи за кандидатстване по образец на приложените файлове да се подават на e-mail: marinov.m@armf.bg:

  • Заявление – с актуална дата и подпис;
  • автобиография с подробна информация за изпълняваните задължения на предишни работни позиции;
  • декларация за съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 1, 4 и 7 от ЗЗКИ – с актуална дата и подпис.
  • заверено копие от диплома за висше образование.

Конфиденциалността на всички кандидати е гарантирана по смисъла на ЗЛД.

Кандидатстването за длъжността не означава непременно одобрение и не гарантира назначаването!

Само одобреният по документи кандидат ще бъде информиран.

Длъжността е вакантна от 01.09.2022 г.

След одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО".

Назначаването се извършва след получаване на разрешението за достъп до класифицирана информация.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява