Метеоролог

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

36940

Област в която е длъжността: 

Природни науки, математика и информатика.

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Метеоролог

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/02/2024

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността „Метеоролог“ е в отделение „Организация и контрол на летателната подготовка и ръководство на полетите“ на военно формирование 36940-Варна.

I.    ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
   1. Участва лично в осигуряването на полетите.
   2. Докладва метеорологичната и орнитологична обстановка, както и краткосрочните прогнози за времето в летищния район и по маршрутите на полетите.
   3. Организира своевременни метеорологични, орнитологични и аерологични наблюдения на летището, събиране на данни от разузнаване на времето.
   4. Осигурява своевременно оповестяване и предупреждаване за опасни атмосферни явления: ръководителя на полетите, командването, старшия оперативен дежурен на ВМС, както и съседни метеорологични станции.
   5. Обобщава данните и прогнозира метеорологичната и орнитологичната обстановка за планиране на полетите.
   6. Да знае метеорологичния минимум на летищата за базиране, запасните летища на осигуряваните самолети и вертолети, както и метеорологичния минимум на летателния състав, определен за разузнаване на времето.
   7. Участва в разработването на задачите за въздушното и радиолокационното разузнаване на времето и на орнитологичнната обстановка. Организира събирането на тези данни.
   8. По указание на командира /ръководителя на полетите/ контролира занятията на летателния състав по метеорологичните и орнитологични условия в района /по маршрута/ на полетите.
   9. Провежда занятия по авиационна метеорология и орнитология с ръководния и летателен състав от формированието.
   10. Извършва метеорологично и орнитологично осигуряване на екипажите от авиацията на всички видове въоръжени сили на Република България и други ведомства, изпълняващи излитане и кацане от и на летището на формированието.
   11. При заплаха за възникване на опасни метеорологични явления взема мерки за уточняване на метеорологичната обстановка, разработва щормови предупреждения и ги докладва на съответните длъжностни лица.
   12. Носи отговорност за качественото и пълно метеорологично и орнитологично осигуряване на военното формирование при провеждане на полети, учения и по ежедневие.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образователни и квалификационни изисквания.
   1.1. Образование – Висше.
   1.2. Образователно-квалификационна степен: Бакалавър.
   1.3. Област на висше образование: Природни науки, математика и информатика.
   1.4. Професионално направление: Физически науки.
   1.5. Специалност: Физика.
   1.6. Квалификация: Физик.
   1.7. Допълнителна квалификация: не се изисква.
2. Професионален опит. С предимство се ползват кандидатите, удостоверили стаж в звено, отделение или структура, организираща и провеждаща метеорологични, орнитологични и аерологични наблюдения в системата на Министерството на отбраната и формирования от Българската армия.
3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: „СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ”.

 

Основно месечно възнаграждение: 1230 лв.

32% работа в МО

- по 1% за всяка година стаж на същата или сходна длъжност

- порционни пари - ежемесечно.

Трудов договор със срок на изпитване - 6 (шест) месеца.

Документи за кандидатстване:

 – заявление до командира на военно формирование 36940 - Варна;

 – автобиография (CV);

 – копие от диплома за завършено образование;

 – копие на трудова книжка/документи, удостоверяващи трудовия стаж.

Заявлението се подава и извежда в регистратура на военно формирование 36940 - Варна, електронно на e-mail: hello_navy@armf.bg.

 Изборът на кандидатите ще се извърши след разглеждане на получените документи.

 Кандидатите ще бъдат уведомени за избора по телефон.

 

Лица за контакти – капитан Венцислав Минков и цивилен служител Румяна Петрова; телефон за връзка 0525/51579, e-mail: hello_navy@armf.bg.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява